Aktivita č.1

KONEČNÝ NÁVRH PROJEKTU „TOKAJ JE LEN JEDEN“

Cieľ aktivity: Spracovanie odbornej dokumentácie (Audit regiónu, Projektová dokumentácia infraštruktúr) ako podklad komplexného Konečného návrhu projektu „TOKAJ JE LEN JEDEN“.

Táto aktivita bola podstatnou preto, aby aktivity v konečnom návrhu projektu boli presne šité na mieru regiónu Tokaj a navrhnuté na základe reálneho potenciálu regiónu Tokaj.

Realizácia projektu „Tokaj je len jeden“ má tak reálnu šancu významne prispieť k transformácii regiónu Tokaj z rýdzo vinárskeho regiónu, na región turisticky výnimočný a pestrý svojou ponukou.

Aktivita č.2

„INVESTÍCIA DO ĽUDÍ“ – VZDELÁVACÍ PROGRAM

Cieľ aktivity: Poskytnúť miestnym obyvateľom informácie, vedomosti, zručnosti, ktoré sú nevyhnutné preto, aby množstvo miestnych obyvateľov vedelo a bolo schopné poskytovať rozšírenú ponuku kvalitných služieb a informácií návštevníkom prichádzajúcim do regiónu TOKAJ.

Tým vznikne aj možnosť vytvorenia nových pracovných miest.

Vzdelávanie je navrhnuté vo viacerých moduloch.

JAZYKOVÝ PROGRAM:
letak_jazyky
prihlaska_jazykovy program

TRÉNING MIESTNYCH SPRIEVODCOV:
letak_sprievodcovia
prihlaska_sprievodca

Aktivita č.3

„AKO ĎALEJ V REGIÓNE TOKAJ“ – STRATÉGIA ROZVOJA TURIZMU, BUSINESS PLÁN A MARKETINGOVÝ PLÁN

Cieľ aktivity: Vypracovať stratégiu rozvoja turizmu v regióne TOKAJ, vypracovať business plán a na tomto základe vytvoriť marketingový plán. Všetky tieto dokumenty budú postavené na podpore takých rozvojových zámerov v regióne, ktoré vytvoria podmienky pre rozšírenie ponuky pre cestovný ruch založeného na vínnom turizme.

Aktivita bude koordinovaná švajčiarskym partnerom, ktorý využije skúsenosti z rozvoja cestovného ruchu vo Švajčiarsku, ktoré je leadrom na trhu v cestovnom ruchu.

Dokument na stiahnutie v PDF formáte v slovenskom jazyku:
tokaj_strategia

Dokument na stiahnutie v PDF formáte v anglickom jazyku:
tokaj_strategy

PODNIKATEĽSKÝ PLÁN A MARKETINGOVÁ STRATÉGIA DESTINÁCIE TOKAJ:
pp_a_marketingova_strategia

STRATÉGIA ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU V REGIÓNE TOKAJ:
strategia_rozvoja_cestovneho_ruchu

Aktivita č.4

OŽIVENIE TRADIČNÝCH REMESIEL – „REMESLO AJ NA TOKAJI MÁ ZLATÉ DNO“ – TRÉNINGOVÝ PROGRAM

Cieľ aktivity: Ľudia v regióne, ich predkovia, požívali aj iné technológie, ako je tá na výrobu tokajského vína. Spracovávali miestne prírodné suroviny, vyrábali rôzne produkty.

V súčasnosti značná časť remeselných postupov a produktov postupne zaniká, lebo sú náročné na zručnosť a prácnosť, ktorú treba pri ich výrobe preukázať.

Oživením týchto tradičných techník a technologických postupov sa rozšíri ponuka produktov a služieb pre cestovný ruch – pribudnú nové regionálne produkty a služby.

Daná aktivita bude prebiehať vo forme kurzov.

KURZ DEGUSTÁCIE VÍNA:
letak_kurzy
prihlaska_kurz_degustacie_vina

Aktivita č.5

„NA TOKAJI SA UŽ NIKTO NESTRATÍ“ – JEDNOTNÝ NAVIGAČNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM V REGIÓNE TOKAJ

Cieľ aktivity: Zaviesť fungujúci jednotný navigačný a informačný systém v regióne TOKAJ. Vytvorené dve Tokajské turistické informačné centrá v Čerhove a Trebišove s možnosťou ubytovania a oddychu.

Zrealizovaná výstavba a osadenie prvkov informačného systému v teréne v počte 97 kusov. Osadené tri vstupné portály do regiónu TOKAJ.

Vytvorená web stránka a sociálna sieť s prezentačným video-audio portálom, GIS mapami a GPS sprievodcom po regióne TOKAJ.

Aktivita č.6

„REKREOPARK NA TOKAJI PRE VŠETKÝCH“ – FUNKČNÁ INFRAŠTRUKTÚRA PRE AKTÍVNY ODDYCH V REGIÓNE TOKAJ

Cieľ aktivity: Vytvoriť funkčnú infraštruktúru pre aktívny oddych domácich aj návštevníkov. Ponúknuť možnosti pre aktívny oddych a spoznávanie regiónu.

Infraštruktúra cyklotrás v dĺžke 47,5 sa predĺži na 85,5 kilometrov. Náučné chodníky s dobrým značením a s dostupnými informáciami o cyklotrasách poskytnú informácie o zaujímavostiach v regióne aj s významnou dominantnou – 12 m vysokou vyhliadkovou vežou , tým sa rozšíri ponuka pre cyklistov a pre tých, ktorí vyhľadávajú aktívny oddych s dostupnými službami a širokou ponukou na trávenie voľného času.

Aktivita č.7

„KULTÚRNY REGIÓN TOKAJ“ – TOKAJ A KOŠICE – EURÓPSKE HLAVNÉ MESTO KULTÚRY (EHMK) 2013 A PO

Cieľ aktivity:
Posilnenie prezentácie kultúrno – historického dedičstva pre verejnosť, návštevníkov a posilňovanie miestneho a regionálneho patriotizmu, zvyšovanie angažovanosti miestneho obyvateľstva do služieb v cestovnom ruchu.

Plénery zrealizované a umelecké diela prezentované verejnosti (maliarsky a architektonický pléner).

Zrealizovaných 15 kľúčových kultúrno – spoločenských podujatí v košickom regióne. Podpora 4 kľúčových kultúrno – spoločenských podujatí, ktoré už majú v regióne TOKAJ tradíciu.