Popis produktu

Tarbucka – prírodná rezervácia

Prírodná rezervácia Tarbucka bola vyhlásená v roku 1986, v súčasnosti sa rozprestiera na ploche 148,98 ha a platí tu 5.stupeň ochrany. Skladá sa z dvoch častí: jednu tvorí andezitový kopec Tarbucka medzi obcami Streda nad Bodrogom, Malý Kamenec a Veľký Kamenec. Geologický substrát tvoria svahové viate piesky na vyvrelých horninách, prevažne andezitoch. Na celom území majú svoje významné zastúpenie rôzne druhy vtáctva. Mnohé z nich v území aj hniezdia. Druhú časť tvorí mierny andezitový chrbát z južnej strany s naviatymi pieskami a terénnou depresiou izolovaného mŕtveho ramena Bodrogu. Ojedinelý jav v rámci celej Európy, kde na andezitových kopcoch ležia viate piesky. Tarbucka predstavuje jediné nálezisko dobre vyvinutej pieskomilnej vegetácie s výskytom vzácneho klinčeka neskorého a jednu z mála lokalít ponikleca lúčneho maďarského na Slovensku. Rastlinstvo je zastúpené pásmom skalnej lesostepi s teplomilnou vegetáciou a pásmom močiarnych spoločenstiev v kombinácii s biotopmi pobrežných lúk a pieskových dún so zalesnenými i holými časťami, miestami doplnené o biotopy obnažených pieskov.

Mapa

Odporúčané